Trustees

  • Shri Lal Chand Sharma (Chairman, Board of Trustees)
  • Shri M. Thirusangu
  • Shri Mu. Moahan
  • Shri N. Sachitanand Reddy
  • Shri Natubhai M. Patel
  • Shri Pradeep G. Nagawekar
  • Shri Rajendra Singh Kamboh